Dagsorden

Tangoforeningens Generalforsamling (GF) den 6. marts 2016 kl. 15:30 i Kulturhuset Indre By Lokale 2

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og valg af stemmetællere
  2. Beretning v. Nelly Steffensen
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. Suzanne Svømmekær
  4. Forslag til det kommende års aktiviteter, herunder indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen

5.1 Ordinært valg Ralph Fehderau og Nelly B Steffensen genopstiller for en periode af 2 år.

5.2 Ekstraordinært valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Da Suzanne Svømmekær og Karin Ina Rasmussen udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb skal der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer for en 1 årig periode.

5.3 Valg af 2 suppleanter for en periode af 1 år

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

  1. Evt.

Bestyrelsen indstiller, at Torben Lenike vælges som dirigent og han har givet tilsagn.

På bestyrelsens vegne,

Nelly B Steffensen