Festival values & visions

Copenhagen Tango Festival

FORMÅL

Festivalens idégrundlag er beskrevet i Vedtægter for Tangoforeningen. Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for den argentinske tangokultur herunder tangodansen og nærtbeslægtede danseformer.

BRAND:  COPENHAGEN TANGO FESTIVAL

VÆRDIGRUNDLAG

Tangofestivalen har fastlagt følgende fem værdier:

VI ER…

Ikke kommercielle – At se det som en værdi at være en ’Non Profit Festival’ og ‘non commercial’, betyder at vi kan fokusere på at gøre tingene bedst muligt uden skelen til ønsket provenu, og at vi som forening kan tilbyde medlemmer og andre gæster bedst mulige priser.

Tangodansere – Dansen giver os energi og livsglæde. Derfor holder vi dansen i centrum. Vores arbejde skal være til fremme for danseglæden.

Engagerede – Vi brænder for vores arbejde, fordi vores vision er vigtig: den giver mening på et personligt plan og i særdeleshed for tangodansere som helhed.

Kvalitetsbevidste – Vi lægger vægt på, at festivalen er præget af kvalitet og professionalisme.

Effektive – Vi udfører vores arbejde på en produktiv og intelligent måde, så vi bruger vore ressourcer optimalt – både i henseende til frivillige hjælpere og øvrige ressourcer.

VISION

At skabe en begivenhed, som giver danske tangodansere en oplevelse af det internationale tangomiljø og mulighed for at etablere nye relationer.

At etablere Copenhagen Tango Festival som en af de bedste dansefester i Europa.

OVERORDNEDE MÅL – Vores mål er at

 • skabe en helhedsoplevelse af en velorganiseret festival med høj dansekvalitet,
 • skabe en festival med Marathon-like stemning – som to events i et;
 • fremme danseglæden ved at sikre høj kvalitet i gulv, lyd og lys.
 • gøre festivalen eftertragtet for både dansere og udenlandske lærere;
 • lade danske dansere møde udenlandske lærere og dansere med forskellig dansestil til inspiration;
 • tilbyde workshops i fordelagtige pakker med henblik på at øge lærernes mulighed for at udvikle deltagerne bedre.
 • få fristet danske dansere til at rejse ud og møde deres nye relationer ved andre europæiske festivaler,
 • skabe mulighed for de dansere der ikke ønsker eller har mulighed for at rejse, for at møde udenlandske dansere her i København.

Endvidere er målet for de organisatoriske rammer for festivalen at

 • drive den med en ‘nul budget’ som mål, forstået på den måde, at vi tilstræber at resultatet hvert år går i nul. Skulle der være afvigelser søges det udlignet efterfølgende år. Det vil sige, at festivalen skal være selvfinansieret med planlagt cash-­flow for løbende balance.
 • Det er attraktivt at være frivillig på festivalen uden aflønning.

Der vælges hvert år særlige fokuspunkter at optimere på.

Copenhagen Tango Festival

PURPOSE

The festival’s mission is described in the Articles of Association of  Tango Society. The association aims to promote awareness and interest in the Argentine tango culture, including tango dance and closely related dance forms.

BRAND :  COPENHAGEN TANGO FESTIVAL

VALUES – The Tango Festival has established the following five values​​:

WE ARE…

non- Commercial  -Seeing it as a value to be a non-profit festival and ‘ non Commercial,’ it means that we can focus on doing things in the best way possible without regard to the desired revenue and that we as an association can offer members and guests the best possible prices.

Tango Dancer´s   -The dance gives us energy and joie de vivre. Therefore, we put the dance in the center. Our work must be to promote the joy of dancing .

Engaged  – We are passionate about our work, because our vision is important: it makes sense on a personal level and in particular for tango dancers as a whole.

Quality-conscious  – We emphasize that the festival is marked by quality and professionalism.

Effective  – We perform our work in a productive and intelligent way, so that we use our resources optimally – both in terms of volunteers and other resources.

VISION

 • To create an event that gives Danish tango dancers the experience of the international tango environment and the opportunity to establish new relationships.
 • To establish Copenhagen Tango Festival as one of the best dance parties in Europe.

 

OVERALL OBJECTIVES

Our goal is to

 •  create a total experience of a well-organized festival with high quality dance,
 •  create a festival with a Marathon -like atmosphere – like two events in one;
 •  promote the joy of dancing by ensuring high quality of flooring, sound and light.
 •  make the festival attractive to both dancers and teachers from abroad;
 •  let Danish dancers meet foreign teachers and dancers from different dance style for inspiration;
 •  offer workshops in advantageous packages in order to increase teacher´s ability to develop the dance of the participants.
 •      tempt Danish dancers to go out and meet their new relationships at other European festivals
 •      create opportunities for the dancers who do not want or have the opportunity to travel, to meet foreign dancers here in Copenhagen.

 

Furthermore, the objective of the organizational framework for the festival is to

 • drive it with a ‘ zero budget ‘ as the goal, in the sense that we seek to make sure that the profit each year goes to zero. Should there be discrepancies we seek to offset that the subsequent years. This means that the festival should be self- funded and with a planned cash flow for the current account.
 • It is attractive to be a volunteer at the festival without pay.

Every year there are elected special focal points to optimize on.