Vedtægter

Vedtægter for Tangoforeningen

§1.
Foreningens navn er TANGOFORENINGEN.
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§2.
Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for den argentinske tango kultur herunder tangodansen og nærtbeslægtede
danseformer.

§3.
Formålet søges fremmet ved blandt andet:
a. Udsendelse af elektroniske nyhedsbreve og opslag på foreningens hjemmeside.
b. Afholdelse af sammenkomster med eksempelvis foredrag, filmfremvisning, koncerter eller dans.
Enhver, der har interesse heri, kan optages som medlem. Som medlem
tilbydes man at modtage nyhedsbrevet elektronisk.

§4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
a. Den afholdes hvert år i 1. kvartal.
b. Den skal indkaldes mindst tre uger før mødet gennem minimum:
 – særskilt mail til medlemmerne – særskilt opslag på foreningens hjemmeside: www.tangoforeningen.dk.
Såvel mail som opslag på hjemmesiden skal indeholde:
dagsorden samt årsberetning og årsregnskab
c. Der skal fremlægges et revideret årsregnskab til godkendelse.
d. Der skal vælges en dirigent, og de stedfundne forhandlinger føres til protokols.
e. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der kan dog stemmes med fuldmagt. Et medlem må have højst to fuldmagter med til generalforsamlingen.” 
f. Forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer – der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden mødet. Indkomne forslag skal herefter som minimum: – Rundsendes til medlemmerne som særskilt mail. – Fremlægges på foreningens hjemmesiden i relation til indkaldelsen
(jævnfør punkt b). Og kan herefter vedtages/forkastes på den kommende generalforsamling.
g. Udgår
h. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
i. Beslutninger om ændringer af vedtægterne skal vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

j.Referat fra generalforsamlingen skal inden for en måned efter generalforsamlingen som minimum: Rundsendes til medlemmerne med særskilt mail. Fremlægges med særskilt opslag på foreningens hjemmeside i relation til indkaldelsen.

§5.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. I årets sidste kvartal udsendes kontingentopkrævning for det følgende år. Betalingsfristen er 31. januar. Ved indmeldelse betales et kontingent svarende til det resterende antal
kvartaler i året inklusiv kvartalet, hvor indmeldelsen sker.

Sidste kvartals indbetaling inkluderer det følgende års medlemskab.

§6.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
a. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Kassereren eller formanden tegner foreningen økonomisk.
Formanden – eller i dennes fravær kassereren – tegner foreningen
udadtil.
b. Bestyrelsen består af fem medlemmer.
c. Valget gælder for to år, således at henholdsvis to og tre
bestyrelsesmedlemmer skiftevis afgår.
Genvalg kan finde sted.
d. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og supplere sig selv,
når dette ønskes for at styrke arbejdet.
Stemmeret har dog kun valgte medlemmer af bestyrelsen.
e. Der vælges to suppleanter. Valget gælder for et år ad gangen
f. Der vælges en revisor samt en revisorsuppleant.
Valget gælder for et år ad gangen.
g. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i
utide, indtræder normalt suppleanten valgt med flest stemmer i bestyrelsen.
Suppleanten overtager derved automatisk forgængerens valgturnus.
h. Valg til en af ovennævnte tillidsposter kan kun finde sted for personer, der er til stede ved generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet tilsagn om opstilling.

§7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis:
a. Et flertal af bestyrelsen ønsker dette.
b. ti procent af medlemmerne tilkendegiver dette skriftligt.

§8.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§9.
Opløsning af TANGOFORENINGEN kan kun finde sted, såfremt dette vedtages med almindeligt stemmeflertal på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.
Eventuelle midler overgår til en humanitær hjælpeorganisation efter den siddende bestyrelses valg.
• Vedtægterne er vedtaget den 3. oktober 1998.

  • Ændring er indført på generalforsamlingen den 20. marts 1999. Ændring om foreningens hjemsted og tegningsret er indført på generalforsamlingen den 24. marts 2001.
    Fjernelse af punkt i paragraf 3, samt præciseringer i paragraf 5 og 6 indført på generalforsamlingen den 28. marts 2008
    Omformulering af paragraf 3, pkt. a. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2012.
  • Præcisering af paragraf 4, pkt. b., pkt. f. præciseres og slås sammen med pkt. g som nedlægges og tilføjelse af nyt pkt. j. og et nyt pkt. k. vedtaget på Generalforsamlingen den 12. marts 2014.
  •  Ændring indført til §4.e den 5. marts 2017 tilføjet til Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Tilføjelse indfødt til §5 Sidste kvartals indbetaling inkluderer det følgende års medlemskab vedtaget på Generalforsamlingen den 9. marts 2019.