Generalforsamlings referat 2014

Beslutningsreferat af TF Generalforsamlingen den 12. marts 2014.

Til stede: Suzanne Svømmekjær, Jan Olsen, Karin Wiendel, Poul Ebbe Rasmussen, Ralph Fehderau, Gesche Picolin, Mads Bruun Pedersen, Per Hauchschild, Rolf Svømmekjær, Jonina Longnnes, Michael Posborg Hansen, Ole Bunton.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning v. Mads Bruun Pedersen

3. Regnskab v. Suzanne Svømmekjær

4. Aktiviteter, herunder indkomne forslag

5. Valg: Bestyrelsen: Nelly Steffensen (på valg, genopstiller), Jan Olsen (på valg, genopstiller ikke). Suppleanter (på valg): Michael Posborg Hansen (genopstiller ikke), Karin Wiendel (genopstiller). Kandidater til bestyrelsen: Ralph Fehderau og Ole Bunton. Som suppleant: Karin Wiendel.

6. Valg af revisor og suppleant

7. Evt.

Ad. 1: Dirigent: Per Hauchschild og referent: Gesche Picolin

Ad. 2: Mads Bruun Pedersen præsenterede hovedpunkterne i den udsendte beretning: den debat, som havde været om festivalen så han som et positivt træk, der gav anledning til at forklare nogle forhold om arrangementet, ligesom det var godt med nye ideer og overvejelser. I forhold til sommerdans på Balders Plads – som forløb succesfuldt – havde det været nødvendigt at bruge nogle flere penge end det oprindeligt bevilgede (se regnskabet). Det havde bestyrelsen vurderet var i orden situationen taget i betragtning om opførelsen af et dansegulv. Efterfølgende er der et uafklaret mellemværende med de to øvrige parter bag arrangementet om gulvet. Mads redegjorde for økonomien om finansieringen af gulvet og forklarede, at TF havde tilbudt de to parter at købe gulvet mod at betale TF’s ekstraandel og omkostninger til nedtagning og opbevaring af gulvet.

Poul Ebbe Rasmussen havde spørgsmål til økonomien omkring festivalen, og Michael Posborg Hansen redegjorde for fastsættelsen af workshopprisen, herunder hvordan diverse udgiftsposter indgår i beregningen. På den baggrund trak Poul Ebbe sit stillede forslag (”bestyrelsen opfordres til at der bliver større overensstemmelse mellem festivalens indtægter og udgifter til workshops”), men opfordrede til, at der større klarhed om workshoppriserne. Poul Ebbe havde også stillet forslag om, at frivillige til festivalen honoreres for deres indsats med fripas. Efter en debat, hvor synspunkterne på, hvad der er rimeligt i den forbindelse, blev præsenteret, og hvor alle var enige om, at det er godt at påskønne den indsats, de frivillige gør, men hvor der var forskel på, hvad man vurderede var den bedste metode til det (fri entre vs. en frivilligmiddag), blev forslaget sat til afstemning. 3 stemte for, 7 imod, 2 undlod. Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad. 3: Kassereren Suzanne Svømmekjær gennemgik det reviderede regnskab i hovedpunkter og kunne sluttelig præsentere en formue i TF på 158.815 kr. I forhold til gentegningen for 2014 havde ca. 440 medlemmer allerede på nuværende tidspunkt fornyet deres medlemskab. Regnskabet blev vedtaget enstemmigt. Poul Ebbe opfordrede til, at bestyrelsen søgte at henlægge sine møder til lokaler i DGI Byen, hvor det er gratis.

Ad 4: Mads gennemgik det stillede forslag til årsplan og fremhævede, at der arbejdes med ideer til sommerdans, til tango under Golden Days til september og til en Kulturnat-milonga til oktober – foruden de ’faste’ begivenheder: festival, Tangoens Dag, medlemsfest og matiné-tango og practica. Årsplanen blev herefter vedtaget enstemmigt.

Poul Ebbe havde stillet forslag til vedtægtsændringer til forbedring af informationsniveauet blandt medlemmerne om generalforsamlingen: Punkt b. ændres fra: ”Den skal indvarsles mindst tre uger før mødet.”- til: ”Den skal indkaldes mindst tre uger før mødet gennem minimum:
 – særskilt mail til medlemmerne – særskilt opslag på foreningens hjemmeside: www.tangoforeningen.dk
Såvel mail som opslag på hjemmesiden skal indeholde:
dagsorden samt årsberetning og årsregnskab”
 Punkt f. ændres fra: ”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden mødet” – til: ”Forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer – der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden mødet. Indkomne forslag skal herefter som minimum: – Rundsendes til medlemmerne som særskilt mail. – Fremlægges på foreningens hjemmesiden i relation til indkaldelsen
(jævnfør punkt b). Og kan herefter vedtages/forkastes på den kommende generalforsamling”. Punkt g.: nedlægges, da indholdet nu er indeholdt i punkt f. Nyt punkt j.: ”Referat fra generalforsamlingen skal inden for en måned efter generalforsamling som minimum: – Rundsendes til medlemmerne med særskilt mail. – Fremlægges med særskilt opslag på foreningens hjemmeside i relation til indkaldelsen. Nyt punkt k.: ”Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg af foreningens medlemmer til at varetage alle forhold omkring indkaldelse af, afholdelse af og opfølgning på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal være repræsenteret i udvalget med minimum eet medlem.” Blandt de synspunkter, der blev udtryk, var der tilslutning til hensigten om at sikre bedre information til medlemmerne, og de tre første forslag blev enstemmigt vedtaget. Det sidste forslag blev forkastet med 1 for, 9 imod og 2 undlader.

Ad. 5: Efter vedtægterne var to bestyrelsesmedlemmer på valg: Nelly (som ønskede genvalg), og Jan (som ikke gjorde det). Derudover var begge suppleanter (Michael, der ikke genstillede og Karin, der genopstillede) på valg. To meldte deres kandidatur til en bestyrelsesplads: Ole og Ralph. Ved skriftlig afstemning om bestyrelsespladserne blev Nelly og Ralph valgt med hhv. 11 og 8 stemmer. Ole blev sammen med Karin valgt til suppleant.

Ad. 6: Til revisor blev Jane Engelund genvalgt. Suppleanten Antonio Rosa var ikke tilstede, så der blev ikke valgt en erstatning.

7: Referent: Gesche Picolin/Mads Bruun Pedersen

Opklarende oplysning til Ad 3 : Formuen (Egenkapitalen) er 44.744 pr. 31.12.2013.