Generalforsamling referat 6.3.2016

TANGOFORENINGEN GENERALFORSAMLING den 6. marts 2016 Kulturhuset Indre By

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og valg af stemmetællere
 2. Beretning v. Nelly Steffensen
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. Suzanne Svømmekær
 4. Forslag til det kommende års aktiviteter, herunder indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Evt.

Referat:

Ad 1) Valg af dirigent, referent og valg af stemmetællere

Bestyrelsen foreslog Torben Lenike Petersen som dirigent og Allan Bresson som referent. Forsamlingen bifaldt enstemmigt. De to blev samtidig valgt som stemmetællere til dagsordenpunktet om valg til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt og med gyldigt varsel og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Ad 2) Beretning v. Nelly Steffensen

Formand Nelly Steffensen fremlagde mundtligt den årsberetning for foreningens arbejde, som også skriftligt har været udsendt til medlemmerne 13. februar sammen med dagsordenen for generalforsamlingen og været tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Der var ros fra forsamlingen til foreningens mange gode aktiviteter, herunder søndagsmatinéerne, practica’en, de udendørs milongaer og arrangementerne med levende musik.

Der var samtidig røster, der ønskede mere kommunikation om og forklaring på de valg, der er truffet i forbindelse med afviklingen af den kommende Tangofestival 2016 i maj måned, herunder valg af de givne lærerpar i forhold til deres kendtheds-værdi.

Formanden forklarede:

 • Bestyrelsen valgte i enighed de givne lærerpar. Mindst to af lærerparrene vurderes at have høj kendthedsværdi.
 • Bestyrelsen valgte på et givent tidspunkt at aflyse to af de ellers tre inviterede internationale par, som skulle komme og give undervisning og show på festivalen. Aflysningen skete på baggrund af få tilmeldinger til workshopperne og salg af milongapasses til festivalen i øvrigt på det givne tidspunkt og en vurdering af, at festivalbudgettet ikke ville kunne holde. Festivalens driftbudget afhænger således af solgte milongapass, workshops og entré-billetter.
 • Bestyrelsen besluttede i stedet at engagere dansere fra det lokale tangomiljø til at give show som erstatning for de to aflyste par – men altså ikke workshops.

Forsamlingen kvitterede for de opklarende forklaringer og roste bestyrelsen for beslutningen om aflysninger. Som den tidligere formand for foreningen, Mads Bruun Pedersen, udtrykte det: Det er fornuftigt, at festivalen ikke kommer i økonomisk uføre. Mister vi festivalen bare én gang, er den svær at bygge op igen.

I forlængelse af formandens årsberetning kom der i øvrigt flere kommentarer, forslag og temaer på bordet, som kort opsummeres her som følger:

 • Kulturnatten – skal Tangoforeningen atter deltage i den fremadrettet?
 • Gadetango – skal foreningen lave mere af det?
 • Bør foreningen opstille retningslinjer for opførsel i tangomiljøet?
 • Bør foreningen have en holdning til fotografering på milongaerne?
 • Kan foreningen gøre noget ved den skæve kønsfordeling i tangomiljøet og dermed overflowet af (kvindelige) bænkevarmere på milongaerne?

Mange, og meget forskellige, meninger kom til udtryk vedrørende ovennævnte sidste tre hovedpointer. Der konstateres, at der var stærk behov for at drøfte disse temaer videre, herunder hvilke aktører i miljøet, der har mulighed eller ansvar for at påvirke adfærd og ændringer i en mere positiv retning. Formanden noterede sig dette – sammen med et konkret forslag om eventuelt at afholde drøftelses- eller ”inspirations”-seminarier i foreningens regi om disse emner.

Formanden nævnte i øvrigt at alle er mere end velkomne til at starte debatter op på Tangoforeningens hjemmeside eller Facebook-side. I forhold til konkrete aktiviter som gadetango med mere forklarede formanden, at bestyrelsen på foreningens vegne alt andet lige bakker op om aktiviteter, der kan understøtte tangomiljøet, men at bestyrelsen ikke selv har arbejdsmæssige ressourcer til det hele. Den tidligere formand supplerede med, at foreningen har faciliteter såsom højttalere med mere, så det er bare om at henvende sig til bestyrelsen, om man har forslag og lyst til at stable en aktivitet på benene.

Dirigenten bragte ved dagsordenpunktets afslutning formandens beretning til afstemning. Beretningen blev med de faldne bemærkninger godkendt enstemmigt.

Ad 3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. Suzanne Svømmekær

Foreningens kasserer, Suzanne Svømmekær, gennemgik det udsendte regnskab.

I den forbindelse efterlyste kasseren gode forslag til, hvordan foreningen kan få reduceret sine omkostninger til at få sendt det årlige medlemskort ud. Forslag kan sendes til bestyrelsen.

Der blev spurgt ind til transportudgifterne i forbindelse med festivalen 2015, herunder taxapenge til de optrædende. Michael Hansen, der var med til at afholde festivalen 2015, forklarede de valgte procedurer for transportgodtgørelse.

Dirigenten bragte med disse spørgsmål og svar regnskabet til afstemning. Regnskabet blev med de faldne bemærkninger godkendt enstemmigt.

Ad 4) Forslag til det kommende års aktiviteter, herunder indkomne forslag

Formanden indledte med at henvise til foreningens årsplan for 2016/17, sådan som den foreligger på foreningens hjemmeside. Hun oplyste endvidere, at der ikke er modtaget yderligere forslag op til generalforsamlingen, men at alle forslag naturligvis stadig er velkomne.

Der kom i hovedpunkter følgende forslag og ønsker frem blandt de fremmødte i forsamlingen:

 • Bestyrelsen bør kontakte enkeltmedlemmer mere direkte med henblik på hjælp med ideer og arbejdskraft til foreningsarbejdet
 • Inspirationsseminar kunne afholdes som indledning til planlægning af festival 2017
 • Ønske om signal om andet end tæt stil på festival

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens årsplan for 2016/17 blev taget til efterretning med de faldende kommentarer.

Ad 5) Valg til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, som det også fremgik af dagsordenindkaldelsen, at der dels skulle foretages ordinært valg af to bestyrelsesmedlemmer, idet Ralph Fehderau og Nelly B. Steffensens valgperiode var udløbet – og at der dels skulle foretages ekstraordinært valg af to bestyrelsesmedlemmer for en periode på 1 år, da Suzanne Svømmekær og Karin Ina Rasmussen har ønsket at udtræde af bestyrelsen inden valgperiodens udløb.

Desuden skulle der vælges to suppleanter for en periode på et år.

Der blev sat en valgprocedure i gang, hvor der først afholdtes valg for en to-årig periode, idet to medlemmer skulle vælges. Ralph og Nelly genopstillede, og Berna Dilek opstillede. Nelly modtog 16 stemmer, Ralph 14 stemmer og Berna 11 stemmer.

Nelly og Ralph blev med andre ord genvalgt.

Derefter afholdtes der valg for en et-årig periode, idet to medlemmer skulle vælges. Følgende stillede op: Celeste Meersohn, Gesche Picolin, Karolina Zarzycka, Jens Jacob Bierring og Berna Dilek. Karolina modtog 12 stemmer, Celeste 9 stemmer, Gesche 8 stemmer, Berna 7 stemmer og Jens Jacob 5 stemmer.

Karolina og Celeste blev med andre ord valgt.

Valgproceduren var af forsamlingen tilrettelagt, så de følgende to med flest stemmer i denne sidste valgrunde ville være valgte suppleanter.

Gesche og Berna blev med andre ord valgt som suppleanter.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Repræsentanter:

 • Nelly B. Steffensen (til og med generalforsamlingen i 2018)
 • Ralph Fehderau (til og med generalforsamlingen i 2018)
 • Ole Bunton (til og med generalforsamlingen i 2017)
 • Karoline Zarzycka (til og med generalforsamlingen i 2017)
 • Celeste Meersohn (til og med generalforsamlingen i 2017)

Suppleanter:

 • Gesche Picolin (til og med generalforsamlingen i 2017)
 • Berna Dilek (til og med generalforsamlingen i 2017)

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer med videre ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Ad 6) Valg af revisor og revisorsuppleant

Der skulle endvidere vælges revisor og revisorsuppleant for en et-årig periode. Poul Ebbe Rasmussen stillede op som revisor, Antonio Rosa som revisorsuppleant. Der var ingen modkandidater, hvormed Poul Ebbe og Antonio blev valgt til de to poster.

Ad 7) Evt.

Under punktet Eventuelt kom nogle af de temaer op igen, som også kom til udtryk i drøftelserne efter formandens beretning. Temaerne er opsummeret under punkt 2 ovenstående.

 

GFs referat af 6.3.2016 er godkendt af ordstyrer og formand.