Referat fra generalforsamling 2015

Beslutningsreferat af Tangoforeningens Generalforsamling (GF) den 3. marts 2015 kl. 19 i Christianhavns Beboerhus.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning v. Mads Bruun Pedersen
3. Regnskab v. Suzanne Svømmekjær, herunder fastsættelse af kontingent
4. Aktiviteter, herunder indkomne forslag
5. Vedtægtsændringsforslag
6. Valg til bestyrelsen (på valg: Mads Bruun Pedersen (genopstiller ikke), Suzanne Svømmekjær (genopstiller), Gesche Picolin (genopstiller ikke), to suppleanter samt valg af revisor og revisorsuppleant
7. Evt.

19 fremmødte. 

Ad 1 Torben Lenike blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at der var 19 fremmødte og  sikrede sig at GF var lovlig indvarslet. Nelly er referent.

Ad 2 Mads fremlagde Beretningen. TF holdt 10 års festival jubilæum i 2014. Program og opsætning var ny. Ændret placering af scene og champagnebar i Kedelhallen gav godt flow i salen. Et orkestret der spillede i tandaer gav en ensartet dans på live-delen af festivalen.

Flytningen af Cool Down tango til Kedelhallen var en succes i sig selv også mht. opsætning, nedpakning og transport til lageret.

Mads takkede de aktive hjælpere for et flot stykke arbejde og for at hele festivalen forløb godt.

Sommertangoen var en succes, hvor udendørsscenen præsenterede tango forskellige steder i byen: Dome of Visions og Golden Days. 

Kulturnatten holdt TF i Indre By med tangoundervisning, samt milonga med dj kampen mellem Sverige og DK. Tangoens dag blev afholdt i samarbejde med Gunner Svendsens: La Boca, hvor TF serverede varm suppe og godt brød. Nytårsaften bidrog TF til festlighederne med champagne til alle der deltog på TangoBar. Medlemsfesten, for anden gang et søndagsarrangement, havdeTango og Brunch på programmet med svenske Maya Wiehe som DJ.

I Korsgadehallen har der været 40 Søndagspracticaer af 3 timer hen over året med i alt 500 deltagere på årsbasis. 

Søndagsmatinéen, et samarbejde mellem TF og Kulturhuset Indre By, er velbesøgt og er et gratis tilbud om undervisning og milonga.

Mads stillede spørgsmålet om hvorfor vi skal have en forening. Han svarede selv at TF har sørget for 160 timers dans og arrangementer til medlemmerne for 200,- kr. om året, så foreningen har levet op til og opfyldt sine vedtægter og formålsparagraf.

Beretningen blev godkendt med 18 stemmer for og 1 stemte ikke

Ad 3 Suzanne gennemgik regnskabet 2014 for foreningen og festivalen. Foreningen har en egenkapital på 52.500 kr. Kontingentet på 200,- kr. fastholdes i 2016. Vi er dags dato 440 medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 Om Golden Days og TF samarbejder i 2015, afhænger af hvad GDs har af temaer for deres arrangementer.

Spørgsmålet om det hensigtsmæssige i at have Aktivmiddagen i september blev diskuteret livligt. Indtil videre holder vi fast i den Årsplan som var fremlagt til mødet, med forbehold for ændringer. Årsplanen 2015/16, blev taget til efterretning, da den er udarbejdet før bestyrelsen har alle aftaler for 2015/16 på plads.

Ad 5 Indkomne forslag. 

Palle Lundstrøms forslag bleikke godtaget som en vedtægtsændring eftersom forslaget var for vagt formuleret i følgeTorben L. Det blev af Torben L. foreslået fremsat som en henstilling til bestyrelsen. Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at Tangoforeningens ordinære generalforsamling holdes på en ugedag, hvor der ikke udbydes undervisning, f.eks.en fredag.: 

11 stemte for og 1 stemte imod forslaget og 7 stemte ikke

Det blev foreslået at afholde Generalforsamlingen evt. i forbindelse med en Søndagsmatiné, med mulighed for at danse tango. Det blev vel modtaget.

Poul Ebbe Rasmussens forslag om gratis entre for hjælperne til Tangofestivalen blev diskuteret for og imod. Det ville kræve nogle regelsæt om hvor mange timers arbejde, der udløser et milongapass. Flere mente det ville være vanskeligt at administrereFlere påpegede aktivmiddagens sociale aspekt. Da budgettet var lagt for 2015 festivalen, mente Lars ikke det kunne tages op før næste år. Bestyrelsen har i kraft af deres opgaver ved festivalen gratis entre og tovholderne som er ansvarlige i grupperne får også gratis entre.: 

4 stemte for og 9 stemte imod forslaget og 6 stemte ikke 

Ad 5 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring a. ?Bestyrelsen konstituerer sig selv og tilstræber, at formand og kasserer ikke er på valg samtidig. Kassereren eller formanden tegner foreningen økonomisk. Formanden ? eller i dennes fravær kassereren ? tegner foreningen udadtil.?

Det blev vedtaget 

Ad 6 Suzanne Svømmekjær blev genvalgt til bestyrelsen. Poul Ebbe Rasmussen blev valgt som revisor med Antonio Rosa som revisorsuppleant ved skriftlig afstemning9 stemmer for og 7 imod og 3 stemte blankt. Karin Ina Rasmussen blev sammen med Ole Bunton valgt som fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer. 1.suppleant blev Karin Wiendel og som 2. suppleant blev Jael Rohde valgt. 

Ad 7 Poul Ebbe foreslog at der bliver lavet et tangokort over milonga- og practica´erne i Kbh. Det blev vel modtaget. Postkort med information om indmeldelse i TF er udarbejdet, skal godkendes og trykkes.

Suzanne holdt en fin farveltale til Mads Bruun Pedersen som efter 8 år i formandsstolen takkede af. Han fik bøger, argentinsk rødvin og mange klap på skulderen med videre.

Referent. Nelly B. Steffensen

Referatet er godkendt af Torben Lenike, dirigent og Suzanne Svommenkjaer, kasserer.

 

Bestyrelsen konstituerede sig ved et efterfølgende møde den 3. marts 2015 som følger:

Nelly Steffensen forkvinde/web-master

Suzanne Svømmekjær kasserer

Karin Ina Rasmussen sekretær

Ralph Fehderau bestyrelsen

Ole Bunton bestyrelsen 

Karin Wiendel 1.suppleant?

Jael Rohde 2.suppleant